Sälja jord- och skogsfastighet

Det är oftast bäst att hela familjen är delaktig i ett beslut om eventuell försäljning och vi deltar ofta i den diskussion som föregår detta ofta stora beslut. Vi kan då göra en bedömning av vilka intäkter och kostnader som är att vänta de närmaste åren och de allmänna förutsättningarna för intäkter och kostnader på lite längre tid. Detta skall vägas mot ett bedömt försäljningspris, vad blir kvar efter skatt och att eventuella lån är betalda. Vi hjälper Er till den bästa lösningen för just Er!

Arbetsgång för de fastigheter vi förmedlar

 • Ny eller uppdaterad skogsbruksplan tas fram med hjälp av externa konsulter. Vid försäljning av skog är det av största vikt att det finns en bra skogsbruksplan som grund. Säljare och köpare kan då skaffa sig en bra uppfattning om fastigheten och dess värden. Detta ger förutsättningar till en bra försäljning.
 • Med den aktuella skogsbruksplanen som grund gör vi en värdering av marknadspriset.
 • Tillsammans med säljaren kommer vi överens om hur processen för försäljningen ska se ut, samt sätter ett utgångspris. Ett avtal tecknas mellan säljare och ansvarig mäklare, varefter ett PM med tillgänglig information om fastigheten tas fram.
 • Vi marknadsför fastigheten på överenskommet sätt. Oftast sker marknadsföringen vi internet, vårt intressentregister och annonser i olika tidningar.
 • Vi för diskussioner med spekulanter om vilka möjligheter fastigheten har och hur ett eventuellt köp kan genomföras. Normalt är det många intressenter till skogsfastigheter varför budgivning är vanligt.
 • Till slut bestämmer DU som säljare om fastigheten skall säljas till givet bud och med de eventuella önskemål som är förknippat med budet. Kontrakt skrivs och någon eller några månader senare byter fastigheten ägare.
 • Vi hjälper givetvis till i alla delar av försäljningsprocessen för att inget skall glömmas bort och alla juridiska krav blir uppfyllda. Det händer ofta att en fastighets olika skiften säljs till olika köpare som kanske är grannskifte. Finns det hus på fastigheten är det ofta olika spekulanter till skogen och huset varför det kan bli en delad försäljning. Överlåtelse av skogsfastigheter sker ofta i en lantmäteriförrättning genom fastighetsreglering.

  Sälja bebyggda fastigheter

  Vi säljer många hus och avstyckade gårdar i Värmland. Efterfrågan och önskemål varierar mycket beroende på var i Värmland man är. I glesbygd blir många hus fritidsbostäder då efterfrågan för permanent boende är begränsat. Många hus köps av kunder från våra grannländer och norra Europa. Det tar lite längre tid och kräver mer arbete att sälja hus i glesbygden, men förr eller senare kommer rätt spekulant som vill betala ett rimligt pris.

  Att tänka på som säljare

  Vid försäljning av hus för permanentboende krävs att det finns en energideklaration som vid försäljningstillfället inte är äldre än 10 år. Säljarens upplysningsplikt omfattas endast av fel och brister i fastigheten som han känner till och som inte kan anses vara normala i förhållande till fastighetens ålder och som köparen inte kunnat upptäcka. Det kan till exempel vara att vattnet i brunnen tar slut under torra somrar. Ett sådant fel kan köparen inte kontrollera eller räkna med. Felet kan därför komma att betraktas som ett dolt fel. Om säljaren upplyser om dessa typer av fel och brister kan han inte senare bli ersättningsskyldig för dem. För att säljaren ska bli skadeståndsskyldig måste han på ett svikligt sätt låtit bli att berätta att fastigheten har vissa fel och brister. Säljaren kan också bli skadeståndsskyldig för så kallade dolda fel, fel som varken han eller köparen känt till eller kunnat upptäcka ens vid en noggrann undersökning och inte heller borde räknat med, med hänsyn till fastighetens pris, skick och ålder. Säljaren har under normala omständigheter 10 års ansvar mot köparen för så kallade dolda fel.