Skogsfastighet i norra Eda

Eda Hångstad 1:83, del av

Del av Eda Hångstad 1:83 består av 4 skiften belägna runt Tannsjön nära den norska gränsen. Den totala arealen är 58,8 ha, varav 56,5 består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är enligt skogsbruksplan 5 984 m3sk och boniteten är 5,4. Jakt ingår i Skillingmarks norra VVO.
 • Pris: 2 450 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 58,8000 ha
 • Vattenareal: 0,0000 ha

Kommande visningar

Inga visningar planerade. Kontakta mäklaren för mer information

Anna Melin Nyström

Ansvarig mäklare

Bilder

Beskrivning

Del av Eda Hångstad 1:83 består av 4 skiften belägna runt Tannsjön nära den norska gränsen. Den totala arealen är 58,8 ha varav 56,5 består av produktiv skogsmark. Virkesförrådet är enligt skogsbruksplan 5 984 m3sk och boniteten är 5,4. Andelen löv på fastigheten är 11 % och resten är jämt fördelat på gran och tall. Större delen av skogen är ung där 85 % är klassad som R2 och G1 där det finns en del gallringsbehov med föreslaget gallringsuttag enligt aktuell skogsbruksplan på 1 166 m3sk under planperioden. Jakt ingår i Skillingmarks norra VVO. På den utbjudna marken finns även ett garage, samt en egen liten ö i Tannsjön!

Fakta

Allmän information

 • Pris: 2 450 000 SEK
 • Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande
 • Förvärvstillstånd krävs: Ja
 • Tillträde: Enligt överenskommelse men tidigast efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • Lantbruk: Skog
 • Typkod: 122
 • Huvudinriktning: Fritid, Skog, Del av Eda Hångstad 1:83
 • Taxeringsvärde byggnad: 15 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 15 000 SEK
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:

  Då enbart del av fastigheten säljs kommer taxeringsvärden och areal fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning.
 • UppdragsID: GHC 75R
 • Försäljningssätt

 • Öppen budgivning: Ja
 • Betalningsvillkor:
  10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Mark

 • Skogsmark, 56,5000 ha
  Virkesförrådet: 5 984 m3sk
 • Skogsimpediment, 1,7000 ha
 • Väg och kraftledning, 0,6000 ha
 • Beskrivning för alla arealer: Angivna arealer är tagna ur aktuell skogsbruksplan.

Fastighetsuppgifter

 • Avstyckning
  Då den förmedlade fastigheten ska avstyckas från större fastighet kommer taxeringskod, taxeringsvärde, areal m.m att fastställas efter genomförd lantmäteriförrättning. Man behöver även räkna med att tillträde kan ske först när lantmäteriförrättningen är klar.
 • Jakt
  Jakt i Skillingmarks norra VVO om 3 079 ha.
 • Förvärvstillstånd
  Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs. För köpare som inte bor i glesbygdsklassad socken i Eda kommun innebär detta en kostnad på 4600 SEK.

Kostnader

 • Pris: 2 450 000 SEK. Pristyp: Utgångspris eller högstbjudande.
 • Driftkostnader: Summa driftkostnad: 2 000 SEK/år. Försäkring: 2 000 SEK/år.
 • Försäkring: Försäkringskostnaden avser år 2022 och hela fastigheten. Då endast en del av fastigheten säljs bör detta tas i beaktning.
 • Boendekostnadskalkyl:
  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.
 • Beskrivning av kostnader:
  Vägkostnaden är inte känd. Upprustning av vägen har utförts under 2022, men på vilken nivå på debitering som kommer att ske framgent är inte känd.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Gemensamhetsanläggning:
 • EDA BERGERUD GA:1.
 • Rättigheter last:
 • Officialservitut: RÄTT ATT ANLÄGGA, UNDERHÅLLA OCH FÖRNYA AVLOPPSANLÄGGNING MED TILLHÖRANDE LEDNINGAR I ENLIGHET MED MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSKONTORETS DIREKTIV. - AVLOPP.
 • Avtalsservitut: VÄG - SE BESKRIVNING.
 • Officialservitut: VATTENTÄKT VATTENLEDNING.
 • Officialservitut: VÄG.
 • Officialservitut: VATTENTÄKT VATTENLEDNING.
 • Officialservitut: RÄTT ATT ANLÄGGA, ANVÄNDA OCH UNDERHÅLLA VÄG. - VÄG.
 • Officialservitut: VATTENTÄKT VATTENLEDNING.
 • Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING.
 • Samfällighet:
 • EDA HÅNGSTAD S:8.
 • EDA HÅNGSTAD S:13.
 • EDA HÅNGSTAD FS:6.
 • EDA HÅNGSTAD S:15.
 • EDA HÅNGSTAD S:12.
 • EDA HÅNGSTAD S:16.
 • EDA HÅNGSTAD S:14.
 • EDA HÅNGSTAD S:4.
 • EDA HÅNGSTAD S:11.
 • Avtalsrättigheter:
 • Avtalsservitut KRAFTLEDNING.
 • Avtalsservitut VÄG.
 • Kommentar: Observera att rättigheter och belastningar kan komma att ändras efter genomförd lantmäteriförrättning.

Övrigt

 • Övrigt:
  Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för ev. köpbeslut. 
  
  Skogsbruksplanen är upprättad enl. gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel. Uppskattningarna i det enskilda beståndet såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk. 
  
  Lagen om undersökningsplikt säger att köparen ska utföra en sådan undersökning som är "påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet". 
  
  Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning. 
  
  Det är inte mäklarens uppgift att utföra undersökningen. 
  
  Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
  
  Säljaren har alltid fri prövningsrätt och kan fritt välja mellan budgivarna, oavsett om det är högsta budet eller inte.

Byggnader

 • Garage
  Allmän information
  • Typ av byggnad: Ekonomibyggnad
   Taxeringsvärde byggnad: 15 000 SEK

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt